POLITYKA PRYWATNOŚCI KAWA.SKA SP. Z O.O.

Informacje wstępne

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KAWA.SKA Spółka z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne (dalej Administrator lub Spółka). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisząc na powyższy adres korespondencyjny lub poprzez wiadomość e-mail na adres odo@kawaska.pl
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@kawaska.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Usunięcie danych

 1. „Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w celu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie maila na info@kawaska.pl, z zawartymi danymi, które chcecie Państwo usunąć z systemu.
 2. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

KAWA.SKA Sp. z o.o. (dalej jako: „KAWA.SKA”) jest dostawcą systemów mikroskopowych i urządzeń laboratoryjnych oraz odczynników i produktów zużywalnych, stosowanych do badań z zakresu biologii, biologii molekularnej, diagnostyki molekularnej, histopatologii i obrazowania, ochrony środowiska oraz badania żywności i oferuje swoim klientom nowoczesne urządzenia laboratoryjne i technologie diagnostyczne oraz badawcze. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania:

Prowadzenie rekrutacji (umowa o pracę)

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 1. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
 3. w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane dotyczące stanu zdrowia w związku z koniecznością skierowania kandydata na badania wstępne i otrzymania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku na podstawie art. 9 ust. 2 lit b RODO,
 4. w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 5. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 7. dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

Dane osobowe są przetwarzane w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 1. w celu podjęcia działań na żądanie rekrutującego się oraz w celu jej zawarcia i realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 3. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO)

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także:
 • wykonywanie obowiązków z zakresu BHP,
 • rozliczanie wszelkich należności,
 • zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów,
 • archiwizowanie akt osobowych,
 • wykonywanie obowiązków względem ZUS, urzędów skarbowych czy NFZ,
 • ocenę zdolności pracownika do pracy,
 • wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) oraz z regulaminu ZFŚS;

c. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane;

d. dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, tj. co do zasady przez 3 lata,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji, tj. akta kadrowe są archiwizowane przez 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego pracownika bądź do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;
 • dane osobowe zawarte w dokumentacji, na podstawie której przyznano świadczenia z ZFŚS, oraz w pozostałej dokumentacji, np. we wnioskach pracowników o świadczenia, będą przechowywane przez 5 lat;
 • do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą;
 • nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia.

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.:

 • ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę,
 • stosowania monitoringu wizyjnego/monitoringu poczty elektronicznej/monitoringu Internetu,
 • realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami organizacji.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 1.  dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub w związku z czynnościami podjętymi przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. dane przetwarzane są przez okresy realizacji umowy, prowadzenia korespondencji, okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej).

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

Dane osobowe są przetwarzane  w związku z zawartą umową lub w związku z czynnościami podjętymi przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  w celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 1. w celu podjęcie działań przed zawarciem umowy i realizacją umowy z klientem/kontrahentem lub, na żądanie klienta/kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś klientem/kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz klienta/kontrahenta),
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej)
 3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony swoich roszczeń związanych z zawartymi w/w umowami powołując się na prawnie uzasadniony interes administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na konieczności obrony swoich praw.
 4. w celu wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. dane przez następujący okres:
 • przez czas prowadzenia rozmów przez zawarcie, umowy, a następnie przez czas realizacji umowy oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umów (codo zasady jest to 5 lat licząc od końca roku, w którym wystawiono dokument księgowy);
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, dane będą przetwarzane d momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych dla celów prowadzenia działań marketingowych do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przez czas ważności zgody do momentu jej wycofania

Prawnie uzasadniony interes (art. 5 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuję

 1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony swoich roszczeń związanych z zawartymi w/w umowami powołując się na prawnie uzasadniony interes administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na konieczności obrony swoich praw;
 2. w celu prowadzenia działań marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym jeśli wyrazili Państwo zgodę na formę komunikacji np. e-mail, to marketing będzie wysyłany konkretnym przez Państwo źródłem komunikacji.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem i realizacją umowy na żądanie osób, których dane dotyczą lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej);
 3. w celu wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. dane przetwarzane będą przez następujący okres:
 • przez czas prowadzenia rozmów przed zawarciem umowy, a następnie przez czas realizacji umowy oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umów (co do zasady jest to 5 lat licząc od końca roku w którym wystawiono dokument księgowy);
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych dla celów prowadzenia działań marketingowych do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przez czas ważności zgody do momentu jej wycofania.

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

 1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony swoich roszczeń związanych z zawartymi w/w umowami powołując się na prawnie uzasadniony interes administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na konieczności obrony swoich praw;
 2. w celu prowadzenie działań marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym jeśli wyrazili Państwo zgodę na formę komunikacji np. e-mail, to marketing będzie wysyłany konkretnym wybranym przez Państwa źródłem komunikacji.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem i realizacją umowy na żądanie osób, których dane dotyczą lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej)
 3. w celu wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. w celu prowadzenia działań marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym jeśli wyrazili Państwo zgodę na formę komunikacji np. e-mail, to marketing będzie wysyłany konkretnym wybranym przez Państwa źródłem komunikacji;
 5. dane będą przetwarzane przez następujący okres:
 • gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z klientem.
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane w związku z marketingiem bezpośrednim – do momentu świadczenia usług marketingowych lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania zgód w tym zakresie wyrażonych;
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

gdy postawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach szczególnych (co do zasady jest to 5 lat licząc od końca roku w którym wystawiono dokument księgowy).

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

a) w przypadku pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli wyznaczonych do realizacji umowy – celem przetwarzania jest umożliwienie realizacji umowy zawartej z klientem, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony swoich roszczeń związanych z zawartymi w/w umowami powołując się na prawnie uzasadniony interes administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na konieczności obrony swoich praw.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 1. przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonego przez Państwa zdarzenia (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), w związku z zawartą umową w zakresie której zgłaszane jest zdarzenie; jeśli jest Pan/Pani stroną umowy; natomiast jeśli jest Pan/Pani osobą współpracującą z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie rozliczeń sprawozdawczości finansowej: w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości);
 3. wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. dane będą przetwarzane przez następujący okres:
 • rozpatrywania zgłoszenia awarii lub serwisu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń;
 • do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady jest to 5 lat licząc od końca roku w którym wystawiono dokument księgowy);
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

a) przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonego przez Państwa zdarzenia (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), w związku z zawartą umową w zakresie której zgłaszane jest zdarzenie; jeśli jest Pan/Pani stroną umowy; natomiast jeśli jest Pan/Pani osobą współpracującą z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawia prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców (podstawia prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 1. wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. dane będą przetwarzane przez następujący okres:
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zakończenia komunikacji lub wniesienia sprzeciwu, jeśli powstanie okoliczność związana z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną roszczeń, to do momentu upływu okresu przedawnienia lub złożenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;;
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie informacji marketingowych – przez czas prowadzenia rozmów podczas których przekazujemy informacje marketingowe lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

a) realizacji kontaktu, komunikacji i rozpatrzenia sprawy zgłoszonej przez Państwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

b) w zależności od treści rozmowy, działania marketingowe Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu o swoich produktach i usługach;

c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawia prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

a) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b) dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

 1. w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora;
 2. w związku ze skomentowaniem artykułu na stronie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora;
 3. jeżeli wyrazili Państwo stosowną (dobrowolną) zgodę, Państwa dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Państwu usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Państwa preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Państwa preferencji) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); szczegóły na temat wykorzystania plików cookie znajdują się w odrębnej polityce cookie znajdującej się na stronie internetowej.
 4. dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Poniżej informacja o przetwarzaniu wymienionych danych osobowych w celu przeprowadzenia i obsługi Promocji – Promocja mikroskopowa – przy zakupie mikroskopu, kamera lub oświetlacz gratis, zwanej dalej „Promocją”

 1.  1.IMIĘ I NAZWISKO
 2. MAIL
 3. TELEFON
 4. 4.WOJEWÓDZTWO/MIASTO

 Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „KAWA.SKA” Spółka z o.o. z siedzibą w Zalesiu Górnym przy ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne (dalej: Administrator).
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@kawaska.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 4. a)           w celu organizacji i obsługi Promocji, w tym obsługi zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. b)           w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli dobrowolnie je Państwo wyrażą,
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 7. a)           Firmy Współorganizujące wydarzenia
 8. b)           Firmy prowadzące działania marketingowe,
 9. c)            Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
 10. d)           Odbiorcy stron www współorganizatorów,
 11. e)           Portale społecznościowe (Facebook, LinkedIn, Instagram),
 12. f)            Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
 13. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Promocji. W przypadku realizacji uprawnień prawnoautorskich – przez okres, w którym przysługują Administratorowi. Dane dla celów marketingowych, będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody.
 14. Przysługuje Państwu:
 15. a)           prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 16. b)           prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 17. c)            prawo do usunięcia danych osobowych,
 18. d)           prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 19. e)           prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 20. f)            prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
 21. g)           prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 22. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 23. Podanie danych osobowych jest niezbędne do obsługi Promocji, ale wyrażenie zgody na przetwarzanie danych – dobrowolne.
 24. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 25. Przesłanie formularza zgłoszeniowego w ramach Promocji, oznacza automatycznie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
 • firmy zajmujące się pośrednictwem rekrutacyjnym, tj. pracuj.pl;
 • firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
 • organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora,
 • wskazane przez kandydata osoby udzielające referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje);
 • placówki medyczne prowadzące badania medycyny pracy;
 • firmy świadczące usługi kadrowe;
 • banki – w celu wypłaty wynagrodzeń;
 • organy państwowe (np. ZUS, urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze;
 • podmioty przyznające benefity pracownikom;
 • podmioty świadczące usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników;
 • podmioty świadczące usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom);
 • podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
 • podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze
 • firmy świadczące  usługi doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, firmy  świadczące  usługi marketingowe,
 • podmioty wspierające  nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcy zewnętrznych systemów teleinformatycznych, poczty elektronicznej, podwykonawcy, podmioty audytujące  naszą działalność;
 • firmom utylizującym  lub archiwizującym  dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez KAWA.SKA, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają  przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez KAWA.SKA, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Czy musisz podawać KAWA.SKA swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez KAWA.SKA z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług albo zostać naszym kontrahentem lub pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z KAWA.SKA), Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym  przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, nazwa stanowiska, adres e-mail i numer telefonu).

W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez KAWA.SKA w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, KAWA.SKA może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony eksporter danych (administrator lub podmiot przetwarzający, działający na zlecenie administratora), zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników/współpracowników, jak również pracowników/współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

Przepisy końcowe – obowiązywanie Polityki prywatności

 1. Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Portali informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 2. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.

Tekst polityki prywatności można pobrać jako pdf:

  POLITYKA PRYWATNOŚCI KAWA.SKA

KAWA.SKA PRIVACY POLICY – ENGLISH VERSION