}
Kariera 2023-07-31T13:07:22+02:00

Kariera

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie,

W KAWA.SKA cenimy ludzi, których wyróżnia pozytywne podejście do życia, solidność i zaangażowanie. Wartości, które nas łączą i przypominają o właściwym stosunku do pracy, klientów i współpracowników to etyka, szacunek, wiedza, rozwój, inicjatywa i współpraca. Aby ich realizacja była możliwa potrzebna jest również chęć i umiejętność komunikacji w zespole. Jesteśmy otwarci na innowacje i przełamywanie schematów, przekładające się na większą sprawność działania firmy.

Jeśli chciałbyś u nas pracować i sądzisz, że nasza kultura pracy, jest Ci bliska, prześlij nam swoje CV wraz z kilkoma zdaniami na swój temat i napisz dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić.

OBECNE CELE REKRUTACYJNE – dane szczególnej kategorii

[ ] Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych szczególnej kategorii, m.in. w postaci danych dotyczących zdrowia w celu wzięcia udziału w obecnym procesie rekrutacyjnym przez  KAWA.SKA Spółka z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne.  Zgodę można wycofać w każdym momencie pisząc na adres odo@kawaska.pl  Wycofanie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  PRZYSZŁE PROCESY REKRUTACYJNE – dane zwykłe

[ ] Oświadcza, że chce brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych w tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KAWA.SKA Spółka z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne. Zgodę można wycofać w każdym momencie pisząc na adres odo@kawaska.pl Wycofanie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KAWA.SKA Spółka z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na powyższy adres korespondencyjny lub poprzez adres e-mail rekrutacja@kawaska.pl
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: odo@kawaska.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

UMOWA O PRACĘ

 1. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
 3. w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane dotyczące stanu zdrowia w związku z koniecznością skierowania kandydata na badania wstępne i otrzymania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku na podstawie art. 9 ust. 2 lit b RODO;
 4. w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 5. w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 6. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: „§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.” Jest to zakres danych osobowych wymaganych domyślnie – obowiązek podania innych danych może wynikać ze szczegółowych przepisów prawa.

UWAGA: udostępnienie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

UMOWA CYWILNOPRAWNA

 1. w celu podjęcia działań na żądanie rekrutującego się oraz w celu jej zawarcia i realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 3. w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
 4. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 7. firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
 8. firmy zajmujące się pośrednictwem rekrutacyjnym, tj. pracuj.pl;
 9. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
 10. Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora,
 11. wskazane przez kandydata osoby udzielające referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje);
 12. kancelarie prawne,
 13. placówki medyczne prowadzące badania medycyny pracy;
 14. firmy świadczące usługi kadrowe.
 15. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
 16. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.
 17. Przysługuje Państwu:
 18. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzaniu i kopii danych).
 19. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (uzyskania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego).
 20. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych (poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych).
 21. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (bycia zapomnianym).
 22. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zawieszenia przetwarzania do czasu sprawdzenia poprawności, rozstrzygnięcia sporu lub na żądanie).
 23. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zaprzestania przetwarzania danych w konkretnych celach) jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych Administratorowi nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 24. Prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 25. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 26. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie [imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku + niektóre stanowiska mają dalsze wymogi ustawowe] jest wymagane przepisami prawa, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym, Państwa kandydatura zostanie odrzucona. Podanie danych w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, którego celem jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, jest obowiązkowe, bez podania danych nie będziemy mogli ocenić Państwa kandydatury. Podanie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub zgody na przetwarzanie, w tym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, jest w pełni dobrowolne.
 27. Dane osobowe nie będą profilowane, wobec danych nie będą podejmowane decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jeśli chciałbyś u nas pracować i sądzisz, że nasza kultura pracy, jest Ci bliska, prześlij nam swoje CV wraz z kilkoma zdaniami na swój temat i napisz dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić.

REKRUTACJA@KAWASKA.PL

Nie zwlekaj! Aplikuj!

Nie możemy się doczekać, żeby Cię poznać 🙂

Może to właśnie na Ciebie czekamy.